Hírek
Hozzáadva: 2016-12-05 18:15:52

 

Újtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (XI.02.)önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

 

Újtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

 

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa és kialakítsa Újtelek község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt egészségügyi alapellátások körzeteit.

 

 

2. A rendelet hatálya

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed Újtelek község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, védőnői ellátásra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, és az iskola-egészségügyi ellátásra.

 

3. Háziorvosi körzet

 

3. § Újtelek Község Önkormányzat közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet alkot területi ellátási kötelezettséggel. A területi ellátási kötelezettség az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján kiterjed Szakmár Község közigazgatási területére is, székhelye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 22.

 

4. Fogorvosi körzet

 

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 6300 Kalocsa, Tomori u. 48.

(3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.

 

5. Ügyeleti ellátás körzete

 

5. §. (1) Az Önkormányzat közigazgatási területe az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot.

 

(2) A Képviselő-testület a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási ügyeleti ellátást vállalkozási formában, az ügyelet működtetőjével kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működteti.

6. Védőnői körzet, valamint iskola-egészségügyi ellátás körzete

 

6. §. Az Önkormányzat közigazgatási területe egy védőnői körzetet és egy iskola-egészségügyi körzetet alkot, mindkét körzet székhelye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 22.

 

7.§

Záró rendelkezések

 

(1)      E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzetéről szóló 8/2002. (VI.30.) számú  önkormányzati rendelet.

(2)      A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

 

Újtelek, 2016. október 25.

 

 

Záradék:

E rendelet 2016. november 2. napján kihirdetésre került.

Újtelek, 2016. november 2.

Hozzáadva: 2016-11-18 10:11:26

Újtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdése és a 45. §. (3) bekezdésében foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Letöltés: SZOCIÁLIS TÜZIFA

Hozzáadva: 2016-06-29 16:38:32

Falunapi rendezvény keretében került sor a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával felújított közösségi épület ünnepélyes átadására.  A volt orvosi rendelő és szolgálati lakás helyén  ötven főt befogadó, kisebb közösségek rendezvényeire alkalmas  teret sikerült  kialakítani. A nemzeti színű szalag átvágásával Font Sándor országgyűlési képviselő, Simon Sándor Róbertné polgármester, valamint  a kivitelező részéről, Skultéti Csaba ügyvezető igazgató adták át a  helyieknek. Reméljük, számos rendezvény méltó helyszínévé válik.

Tekintsék meg galériánkat a rendezvényről: http://ujtelek.hu/info/galeria/gid/41

Hozzáadva: 2015-05-19 20:50:02

Bejelentés köteles vállalkozások: <<LETÖLTÉS>>

Működési engedély köteles nyilvántartás: <<LETÖLTÉS>>

Hozzáadva: 2015-05-14 17:48:18

Újtelek Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet FALUGONDNOK munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés,
 • helyismeret,
 • helyi vagy közeli lakóhely
 • Alap szintű alapfokú számítógépes ismeretek,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Sándor Róbertné polgármester nyújt, a 0620/912-4082-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Újtelek Község Önkormányzatához történő megküldésével (6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.). Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését feltüntetni: falugondnoki

§ Elektronikus úton Simon Sándor Róbertné polgármester részére a ujtelek@t-online.hu e -mail címen keresztül.

§ Személyesen: Simon Sándor Róbertné polgármesternek Újtelek, Alkotmány u. 17.  sz. alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Újtelek Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja (www.ujtelek.hu)

A jogviszony létesítésekor a KJT.21/A §. szerinti próbaidő 3  hónap kerül megállapításra. 

 

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera